Etički kodeks je dokument kojeg priprema uprava tvrtke Aquae Vivae d.d. To je temeljni dokument koji sadrži moralna načela i načela profesionalne etike, kao i sve obveze i odgovornosti direktora, uprave i ostalih zaposlenika prema kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati.

Kodeks je osnovno sredstvo koje je tvrtka Aquae Vivae pripremila kako bi kontrolirala i spriječila mogućnost kršenja zakona kao i standarda koji se primjenjuju na poslovanje tvrtke.

Kodeks predstavlja temeljni dokument načela i vrijednosti pravilnog načina ponašanja, ali se njime ne predviđa niti daje uputa o postupanju za svaku moguću situaciju, niti se detaljno razrađuju sve teme o aktivnostima i djelovanju unutar tvrtke.

Kodeks je sukladan Zakonskim odredbama i njegovo poštivanje smatra se obaveznim dijelom svih ugovornih obaveza direktora, uprave, zaposlenika i suradnika tvrtke.

Aquae Vivae nastojat će Etički kodeks primjenjivati kao standard izvrsnosti u poslovanju prema svim stranama s kojima ima dugotrajnu suradnju, kao što su dobavljači, kupci i ostali privatni i poslovni subjekti.

Etički kodeks tvrtke Aquae Vivae d.d. objavljen je na mrežnoj stranici tvrtke gdje je dostupan svim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i ostalim povezanim poslovnim subjektima.

NAČELA I VRIJEDNOSTI

Naša strategija rasta teži k stvaranju čvrste i održive vrijednosti u gospodarskom, financijskom, društvenom i ekološkom pogledu, zasnovane na povjerenju svih naših partnera i temeljene na sljedećim vrijednostima:

Integritet

Svoje ciljeve ispunjavamo pošteno, korektno i odgovorno, uz poštivanje pravila, profesionalne etike te u duhu potpisanih ugovora.

Izvrsnost

Postavili smo cilj stalnog poboljšanja i unaprjeđenja, gledajući unaprijed, naslućujući izazove, izražavajući kreativnost koja teži inovaciji, te vrednujemo ostvareni učinak.

Transparentnost

Transparentnost našeg djelovanja, naše komunikacije i naših ugovora temelj su našeg ponašanja kako bi svim našim partnerima omogućili donošenje samostalnih i svjesnih rješenja i odluka.

Poštivanje različitosti

Širokom opsegu poslovanja želimo pridružiti dobru povezanost s lokalnom zajednicom, želimo biti tvrtka koja misli globalno a da pri tome ne gubi iz vida pojedinca.

Jednakost

Obvezujemo se ukloniti iz našeg ponašanja sve vrste diskriminacije i poštivati razlike u spolu, dobi, vjeri, političkoj oprjedjeljenosti, jeziku i različitoj sposobnosti.

Vrijednost pojedinca

Vrijednost svake pojedine osobe smjernica je kojom se rukovodimo u svome djelovanju, koristimo se metodama slušanja i dijaloga kao instrumentima kojima će se stalno unaprjeđivati odnosi sa svim našim partnerima.

Odgovornost pri korištenju izvora

Želimo pažljivo koristiti sve izvore, poticati ponašanje kojim se postiže optimalizacija i izbjegavati rasipanje i razmetanje, dajući pri tome prednost rješenjima kojima se ostvaruje održivost.

ZAPOSLENICI

Svaki zaposlenik odgovoran je za održavanje integriteta tvrtke pridržavanjem odredbi Etičkog kodeksa. Potpunim uključivanjem etike u poslovno ponašanje zaposlenik predstavlja sebe i tvrtku, a tvrtka zaposleniku osigurava:

 • pravilne procedure u procesu zapošljavanja koje se temelje na dosljednom i poštenom odnosu prema svim prijavljenim kandidatima

 • jednake mogućnosti svim zaposlenicima za profesionalni rast i razvoj, pristup programima obuke i tečajevima za obnovu znanja

 • mogućnost izražavanja mišljenja i stavova svih zaposlenika u cilju inovativnosti i unapređenja poslovanja tvrtke u svim segmentima

 • poštovanje dostojanstva svakog zaposlenika i uvažavanje posebnosti okruženja u kojem radi

 • poštivanje svih odredbi Zakona o radu i ugovora o radu sklopljenog između zaposlenika i poslodavca

 • zaštitu osobnih podataka zaposlenika, kao i zaštitu zaposlenika u slučaju bilo kakve diskriminacije na radnom mjestu (rodna, spolna, vjerska, nacionalna, jezična, politička)

 • edukaciju o radu na siguran način za svako radno mjesto

Zaposlenici se obvezuju:

 • poštivati sve odredbe Zakona o radu i ugovora o radu sklopljenog između zaposlenika i poslodavca

 • poštivati sve osobe s kojima se susreću u radnom procesu te nije dozvoljena diskriminacija ni po kojoj osnovi

 • rukovati alatima i strojevima sukladno uputama o radu na siguran način

 • u poslovnom okruženju djelovati i ponašati se na način koji doprinosi prosperitetu tvrtke i njih samih

 • upravi tvrtke prijaviti svako djelovanje koje smatraju ugrožavajućim za tvrtku i druge zaposlenike

 • odgovorno i učinkovito koristiti resurse (namirnice, potrošni materijal, energente)

POSLOVNI PARTNERI

Odnosi s poslovnim partnerima ključ su uspjeha tvrtke i moraju biti izgrađeni na načelima korektnosti, otvorenosti i međusobnog zadovoljstva, što se postiže na sljedeće načine:

 • proces odabira dobavljača provodi se objektivno i sustavno, a temelji se na analizi svih uvjeta poslovanja kako bi tvrtka stekla dugoročne i pouzdane dobavljače u cilju profitabilnosti

 • jasna, dvosmjerna i pravovremena komunikacija

 • pridržavanjem odrednica ugovora o poslovnoj suradnji i gradi se dugoročno međusobno povjerenje (poštivanje rokova isporuke, načini plaćanja, poštivanje rokova plaćanja, osiguravanje kvalitete proizvoda i usluga)

 • zaštita podataka o tvrtkama partnerima i čuvanje poslovnih tajni

 • izbjegavanje sukoba interesa

GOSTI / POSJETITELJI

Zadovoljavanje potreba gostiju i očuvanje njihovog povjerenja u središtu su našeg svakodnevnog rada. Radimo na neprestanom poboljšanju kvalitete, s posebnim naglaskom na individualni pristup svakom gostu. S gostima održavamo otvorenu dvosmjernu komunikaciju, slušamo njihova mišljenja, osiguravamo informacije i brze odgovore na njihova pitanja kako bismo poboljšali naše usluge i sadržaje te predvidjeli njihove potrebe. Kako bismo bili što uspješniji u odnosnima s gostima vodimo se sljedećim:

 • osiguravanje jasnih i istinitih informacija

 • svaki kontakt s gostom vodi se prema načelima profesionalnosti, gostoljubivosti, korektnosti, pravovremenosti

 • zaštita osobnih podataka svih gostiju i osiguranje povjerenja i privatnosti

 • dostupnost naših usluga i sadržaja svim društvenim slojevima

 • nije dozvoljen niti jedan oblik diskriminacije gostiju

 • točno informiranje gostiju o cijenama, radnom vremenu, vrstama i kvaliteti sadržaja i usluga, pravu na prigovor potrošaća i načinu provođenja istog

 • diskretno provođenje istraživanja tržišta u cilju predviđanja potreba gosta i unapređenja sadržaja i usluga

EKOLOGIJA

Kao važan poslovni subjekt u zajednici svjesni smo da imamo važnu ulogu u doprinosu održivom razvoju. Iz tog razloga provodimo aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima koji se odnose na održivi razvoj i pratimo njihove promjene. Posebno težimo smanjenu emisija i otpadnih tvari, reciklaži otpada te smanjenju rasipanja sirovina. Naše poslovne procese provodimo u smjeru učinkovite uporabe energije te potičemo korištenje obnovljivih izvora energije. Namirnice i sirovine nastojimo dobivati od onih dobavljača koji garantiraju poštivanje lokalnih i međunarodnih propisa i koji se zauzimaju za održivi razvoj.